HPC

วัด Memory Bandwidth ของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย STREAM

ในการสร้างและนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน เราต้องการที่จะรู้ว่าแต่ละเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมากน้อยต่างกันแค่ไหนบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปเราใช้ benchmark หลายแบบในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องในด้านต่างๆ เช่นความสามารถในการคำนวณ ความเร็วของ network เป็นต้น แต่การวัดอีกอันหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากไม่แพ้กันคือการวัด memory bandwidth ของเครื่อง

Taxonomy upgrade extras: 

Ranking มาจากวิธีวัด - จาก HPL สู่ HPCG

เราต่างก็คุ้นเคยกับการจัดอันดับของสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี ไม่มีว่าจะเป็นอันดับความอร่อยของร้านอาหาร อันดับผลการเรียน อันดับประสิทธิภาพการทำงาน และอื่นๆ ซึ่งเมื่อมีการจัดอันดับก็หมายถึงว่าจะต้องมีวิธีการวัดค่าอะไรบางอย่างเพื่อให้สามารถจัดอันดับได้ ถ้าไม่มีวิธีการวัดก็คงไม่มีค่าออกมาเพื่อเปรียบเทียบ หรือถ้าวิธีการวัดคลุมเครือการจัดอันดับที่ได้ก็คงจะไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่

Taxonomy upgrade extras: 

Subscribe to RSS - HPC