HPL

Ranking มาจากวิธีวัด - จาก HPL สู่ HPCG

เราต่างก็คุ้นเคยกับการจัดอันดับของสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี ไม่มีว่าจะเป็นอันดับความอร่อยของร้านอาหาร อันดับผลการเรียน อันดับประสิทธิภาพการทำงาน และอื่นๆ ซึ่งเมื่อมีการจัดอันดับก็หมายถึงว่าจะต้องมีวิธีการวัดค่าอะไรบางอย่างเพื่อให้สามารถจัดอันดับได้ ถ้าไม่มีวิธีการวัดก็คงไม่มีค่าออกมาเพื่อเปรียบเทียบ หรือถ้าวิธีการวัดคลุมเครือการจัดอันดับที่ได้ก็คงจะไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่

Taxonomy upgrade extras: 

Subscribe to RSS - HPL